ആലപ്പുഴ: പ്രോമിനെന്റ്റ് ദളിറ്റ് തിന്കേർ ആൻഡ്‌ അച്ടിവിസ്റ്റ് ഡോക്ടര ഋത മനോരമ എക്ഷൊർറ്റെദ് ദി ദളിറ്റ്. ബാക്ക്വര്ദ് ക്ലാസ്സ്‌ ആൻഡ്‌ അദർ മര്ഗിനളിഴെദ് സെക്റേന്സ് ഓഫ് ദി കൺട്രി ടോ ഉനിറ്റെ അഗിന്സ്t ചസ്റ്റൈസ്റ്റ് നറ്റിഒനലിസ്മ് പ്രോപഗറെദ് ബൈ സംഘപരിവാർ. ശേ വാസ് ഇനുഗുരടിംഗ് എ സെമിനാര, ഒര്ഗനിഴെദ് ബൈ സോളിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മോവേമെന്റ്റ്, ടിട്ലെദ് ‘കാസ്റെ ഓഫ് സംഘപരിവാർ ആൻഡ്‌ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ സ്ട്രുച്ടുരെ’. ശേ ക്രിടിസിഴെദ് ദാറ്റ്‌ രോഹിറ്റ് വെമുള  ദീത് ഈസ്‌ ജസ്റ്റ്‌