‘മതസ്വാതന്ത്ര്യം, പൗരാവകാശം: യൗവനം കേരളത്തിന് കാവലാവുക’ പാഠശാല – ഹിന്ദുത്വ ഫാഷിസം-ദേശീയത-വംശീയത-പ്രതിരോധം