ജസ്റ്റിസ് രജീന്ദര്‍ സച്ചാര്‍, ഗോപിനാഥന്‍ പിള്ള അനുസ്മരണ സദസ്സ്‌