പുതിയ കേരളം മണ്ണിനും മനുഷ്യനും വേണ്ടി സോളിഡാരിറ്റി സെമിനാർ