ഹിംസയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തോട് ഇസ് ലാം പ്രതികരിക്കുന്നു ബഹുജന സംഗമം